Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek attour.cz resp. babolatour.cz (dále jen stránky) je spolek ATT Sport z.s. (dále jen Provozovatel). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách. Kopírování obsahu stránek je zakázáno.

Práva a povinnosti Provozovatele a návštěvníků stránek při jejich používání se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé") nebo se na nich zaregistrují do systému attour.cz. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na disk počítače Uživatele nebo do paměti mobilního zařízení. Více o nich zde.

Chování Uživatelů

Používat stránky nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřeby je zakázáno. To platí i pro případ jakéhokoli zásahu do obsahu nebo technické podstaty stránek. O změnách ve struktuře a obsahu stránek rozhoduje pouze Provozovatel.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Zveřejnění jakýchkoliv informací na stránkách (s výjimkou těchto podmínek, obchodních podmínek a podmínek využití dalších služeb Provozovatele), nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v určitých případech výslovně uvedeno jinak.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Provozovatel.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.

Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele na stránkách Provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Prohlášení o přístupnosti

Používání stránek je bezplatné.

Provozovatel stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

 

ATT Sport z.s.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.