Pořadatelem sportovního projektu pro veřejnost Babolat ATTour je spolek ATT Sport z.s. (dále jen Spolek), není-li ujednáno jinak. Práva a povinnosti Spolku a Uživatelů jeho se řídí těmito podmínkami a pravidly konkrétních sportovních akcí.

Registrace uživatele

1. Pro využívání služeb Spolku musí být uživatel zaregistrován na webovém portále Spolku www.attour.cz (dále jen ATTour.cz). Registrací získá statut Uživatele služeb Spolku a přístup do sportovního systému Spolku.

2. Registrace uživatele je považována za uzavření Smlouvy o využívání služeb Spolku dle těchto podmínek.

3. Registrace se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě. Uživatel je také povinen údaje v průběhu trvání Smlouvy udržovat aktuální. Vyplněné údaje Spolek považuje za správné.

4. Po odeslání registračního formuláře Spolek zřídí Uživateli uživatelský účet a zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, žádost o potvrzení registrace. Po jejím potvrzení je účet Uživatele aktivován, čímž je registrace dokončena. V opačném případě zůstane účet nepřístupný a zablokovaný do doby, než Uživatel potvrdí registraci nebo Spolek nepotvrzený účet vymaže.

5. Spolek je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním svých služeb změnit rozsah povinných údajů o Uživateli a vyžadovat sdělení dalších údajů v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Spolek oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy.

6. Spolek má právo dlouhodobě nevyužívané uživatelské účty zablokovat a zrušit.

7. Registrace, vedení i ukončení uživatelského účtu jsou zdarma. Uvolnění zablokovaných nebo reaktivace zrušených účtů může být zpoplatněna.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu.

Účast na sportovních akcích

1. Uživatel se zavazuje respektovat Pravidla sportovních akcí (dále jen Pravidla) uvedená na portále ATTour.cz. Tato pravidla mj. vymezují podmínky, za jakých se Uživatelé účastní sportovních akcí.

2. Za účast na sportovní akci Uživatel hradí vstupní poplatek – tzv. startovné. To lze hradit bezhotovostně na účet Spolku, čerpat z uloženého kreditu na uživatelském účtu, nebo uhradit při prezenci na sportovní akci v hotovosti. Za platbu v hotovosti Spolek vybírá manipulační poplatek.

3. Zájem o účast na sportovní akci projeví Uživatel podáním přihlášky na vybranou akci na portále ATTour.cz. O přijetí Uživatele na sportovní akci rozhoduje Spolek dle Pravidel. Uživateli je zaslána potvrzující emailová zpráva o přijetí přihlášky a to v rámci konsolidace přihlášek po termínu uzávěrky přihlášek, nebo samostatně později, nebo telefonicky. Tím se Uživatel stává právoplatným Soutěžícím a vzniká mu povinnost se dostavit včas na sportovní akci s potřebnou sportovní výstrojí a uhradit startovné.

4. Osoby do 18 let nejsou oprávněny se účastnit sportovních akcí Spolku bez souhlasu jejich zákonného zástupce. Formulář souhlasu je k dispozici na portále ATTour.cz.

5. Podmínky pro rušení přihlášky Uživatele na sportovní akci, kam je přihlášen, jsou uvedeny v Pravidlech. Spolek má právo penalizovat Uživatele, který se odhlašuje z akce po uzávěrce přihlášek nebo na akci nedorazí.

Bezpečnostní podmínky

1. Soutěžící se účastní každé sportovní akce výhradně na vlastní nebezpečí. Při nemoci či úrazu má Soutěžící povinnost se z akce včas odhlásit. Za případné úrazy, nemoc (nebo jejich zhoršení), materiální či finanční škody vzniklé při jeho účasti na sportovní akci je odpovědný pouze on sám.

2. Během konání sportovní akce Soutěžící respektuje pokyny organizačních pracovníků Spolku zajišťujících chod akce.

3. Soutěžící se zavazuje chovat v souladu s návštěvním řádem sportoviště, kde akce probíhá, s nímž se včas a předem seznámí. Na případné nedostatky ohrožující zdraví osob neprodleně upozorní organizačního pracovníka Spolku nebo správu sportoviště a přeruší sportování.

4. Při nedodržení zde uvedených podmínek má Spolek právo Soutěžícího vyloučit ze sportovní akce a rovněž z evidence registrovaných uživatelů svého sportovního systému, čímž Uživatel ztratí nárok na všechny služby Spolku.

5. Pokud Soutěžící během sportovní akce způsobí škodu na majetku sportoviště nebo Spolku, zavazuje se tuto škodu uhradit v plné výši v nejkratší možné době.

Prodej zboží

1. Prostřednictvím uzavřených partnerství s obchodními společnostmi nabízí Spolku výhradně registrovaným Uživatelům jeho sportovního systému možnost získání sportovního zboží nebo zboží se sportovní tématikou, případně zboží vlastní výroby, obvykle s výraznou slevou, přes své webové stránky. Nejedná se o internetový obchod a proto není formulář přístupný veřejnosti. Formulář slouží pro ruční zápis zboží, o které má Uživatel zájem. Prodejcem zboží je Spolek, který Uživatele zkontaktuje a dojedná s ním podrobnosti včetně ceny, způsobu platby, termínu a místa dodání zboží.

2. Obchodní podmínky jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu.

 

ATT Sport z.s.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018