Pravidla Babolat ATTour 2019

I. Základní údaje

 1. Pořadatelem seriálu tenisových turnajů Babolat ATTour (resp. ATTour) je ATT Sport z.s. (dále jen ATT Sport).

 2. Řízením seriálu je pověřeno vedení Babolat ATTour (dále jako VBATT). V případě nejasností v Pravidlech je názor VBATT rozhodující.

 3. Každý ročník seriálu začíná vždy 1. ledna a končí slavnostním udílením cen a vyhlášením nejlepších hráčů a hráček v lednu následujícího roku.

 4. Turnaje zařazené do BATT pořádá ATT Sport nebo jeho smluvní pořadatel.

 5. Turnaje zařazené do BATT jsou určeny pro dospělé osoby, tedy od 18 let věku (viz definice soutěžícího v Podmínkách pro využívání služeb Spolku). Výjimečně může být povolen start i mladším soutěžícím za podmínky písemného prohlášení rodiče nebo zákonného zástupce (link pro registrované uživatele).

 6. Organizátory turnaje jsou osoby, které od ATT Sport mají pověření nebo licenci řídit turnaje.

 7. Internetové stránky BATT se nalézají na adrese www.babolattour.cz (resp. www.attour.cz).

II. Hráčské účty a kredity

 1. Každý hráč a hráčka (dále jen hráč) má na BATT zřízen svůj hráčský profil (=uživatelský účet), jehož prostřednictvím se přihlašuje do turnajů.
 2. Částku, kterou může mít každý hráč uloženu na hráčském účtu, nazýváme kreditem. Slouží výhradně k úhradě startovného do turnaje. Z kreditu lze uhradit pouze celé startovné, nikoli jen jeho část.

 3. Navýšení kreditu je možné platbou na bankovní účet ATT Sport vedený ve Fio Bance - č.ú.: 2700190799/2010, var.symbol: ID hráče, spec.symbol: 300. Minimální částka je 3 000,-Kč.

 4. Údaje z hráčského profilu, které hráč poskytuje dobrovolně (může je tedy sám měnit i mazat), nebo jsou statistického rázu (žebříčky, výsledky…), nebo jsou důležité pro identifikaci ostatními hráči i ATT Sport (např. jméno, pohlaví, foto…) jsou veřejně přístupné na internetových stránkách BATT. Podrobnosti k ochraně těchto osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu přístupném na stejném místě (link pro registrované uživatele).

III. Rating hráče

 1. Každému hráči přiděluje VBATT výkonnostní číslo – rating, který vyjadřuje jeho schopnost hrát vyrovnané zápasy s ostatními hráči, kteří mají stejný rating jako on.

 2. Novému hráči VBATT přidělí rating nejpozději po absolvování prvního turnaje. Je-li nám úroveň jeho hry známa předem, může mu jej přidělit dříve.

 3. Ratingy hráčům se mění na základě jimi dosažených výsledků s cílem zajistit co nejvyrovnanější zápasy všem hráčům.

 4. Přechod z nižšího na vyšší rating může proběhnout okamžitě nebo s využitím přechodného období, kdy hráči do určitého data se ponechá jeho stávající (nižší) rating a současně se mu omezí počet startů na turnajích, kde s tímto nižším ratingem smí ještě startovat. Po vyčerpání počtu startů nebo skončení přechodového období mu rating je zvýšen.

 5. O změně ratingu VBATT hráče včas informuje. Hráč musí změnu svého ratingu respektovat.

 6. Hráč bez přiděleného ratingu má právo se přihlásit pouze do jednoho turnaje.

 7. Číselná řada ratingů:

  0 - rating dosud neznámý

  1 - začátečník

  2 - mírně pokročilý hráč (pomalejší tenis, hodně nevynucených chyb)

  3 - pokročilý hráč (udrží míč ve hře, umí zaútočit, ještě dost nevynucených chyb)

  4 - velmi dobrý hráč (už rychlý tenis, dostatek vítězných míčů, méně nevynucených chyb)

  5 - výborný hráč (má stategii, umí si připravit útok, kazí malé množství úderů a většinou jen pod tlakem)

  6 - hráč, jehož úroveň hry odpovídá závodní hře přibližně 2. pražské třídy nebo vyšší (tací mohou hrát výjimečně jen čtyřhry a mixy té nejvyšší kategorie)

IV. Přihlašování na turnaje a platba startovného

 1. Přihlášení na turnaj je možné pouze prostřednictvím internetových stránek ATTour. U každého turnaje jsou veřejně zobrazeny seznamy - přihlášených/startujících, zájemců/náhradníků a odhlášených, včetně data platby startovného. Dále je zde uveden termín uzávěrky přihlášek, který je rozhodujícím datem pro konsolidaci přihlášek, na jejímž základě se vytvářejí startovní listiny a seznam náhradníků.

 2. V případě vyššího zájmu než je kapacita turnaje a nemožnosti navýšit kapacitu turnaje není výjimečně možné všechny přihlášky přijmout.

 3. Omezení při přihlašování:
  1. Je zakázáno se hlásit do více turnajů, které se konají ve stejný termín.

  2. Na turnajích nesmějí hrát nezletilí bez uděleného souhlasu jejich zákonného zástupce. Dále aktivní či bývalí velmi dobří závodní hráči nad úrovní 2.třídy (v Praze 3.třídy), pokud nezískají náš souhlas. A tenisté, kterým VBATT start zakázalo.

  3. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku do svého turnaje. Zejména má právo nepřijmout do turnaje problémové hráče (neomluvené absence, dluhy na startovném, pozdní příchody, nevhodné chování ...).

  4. Přednost před ostatními přihláškami mají hráči, kteří startují na tzv. Kartu ATT. To je rezervované místo pro VIP hosty nebo pro hráče, kteří se zúčastňují poprvé našeho turnaje. Rezervace je platná do konsolidace přihlášek turnaje, není-li využita, karta se při konsolidaci zruší.

 4. Podmínkou účasti na turnaji je zaplacené startovné. Včasným zaplacením se hráč předem zařadí mezi závazně přihlášené. Přihlášky neuhrazené považujeme do konsolidace za nezávazné a hráče v nich jen za zájemce o účast.

 5. Výše startovného se může lišit v závislosti na formě platby, což je uváděno vždy propozicích turnaje. Startovné lze uhradit buď z kreditu hráče uloženého u ATT Sport, nebo platbou na bankovní účet ATT Sport, nebo v hotovosti při prezenci hráčů na turnaji. 

 6. O pořadí přihlášek v seznamech do provedení konsolidace rozhoduje vždy nejprve datum úhrady startovného (čím dříve, tím lépe). Je-li stejné nebo není-li přihláška uhrazena, rozhodne datum a čas podání přihlášky (čím dříve tím lépe).

 7. Konsolidace přihlášek probíhá několik hodin po uzávěrce přihlášek do turnaje. Jejím výsledkem je sestavení konečné startovní listiny a vytvoření seznamu závazně nahlášených náhradníků (k seřazení a následnému rozdělení na startující a náhradníky se použije řazení uvedené v předchozím bodě):
  1. Nestačí-li počet uhrazených přihlášek na naplnění kapacity turnaje, doplní se ze seznamu zájemců, zbytek zájemců se stane náhradníky.

  2. Je-li více uhrazených přihlášek než je kapacita turnaje, ty nejpozději uhrazené se stanou náhradníky, spolu se všemi zájemci.

  3. Nevyužité karty ATT se zruší a uvolní kapacitu pro další přihlášené. 

 8. O výsledku konsolidace informujeme ihned každého hráče uvedeného v přihlášce automaticky generovaným emailem.

 9. Po konsolidaci:

  1. Uhrazení startovného po termínu uzávěrky a konsolidaci nemá žádný vliv na změnu pořadí ve startovní listině ani v náhradnících.

  2. První náhradník se přesune automaticky do startovní listiny (a stane závazně přihlášeným) tehdy, pokud se někdo ze startovní listiny odhlásí.

 10. Pokud se hráč účastní turnaje výjimečně bez úhrady startovného (např. zapomenuté doklady), je jeho povinností ještě během turnaje nebo co nejdříve po jeho skončení startovné uhradit. Pokud bude s platbou v prodlení, VBATT jej bude považovat za dlužníka (více viz kapitola V.a Dlužníci a neseriózní hráči).

Datum uhrazení startovného se liší podle způsobu platby. Při úhradě z kreditu je to ihned, tedy datum platby = aktuální datum. Při přijetí platby na účet se řídíme datem na výpise zaslaným z banky. Proces od zadání příkazu po obdržení platby na náš účet může trvat několik dní.

V. Odhlašování z turnajů a penalizace

Následující pravidla platí i pro náhradníky, jestliže se odhlášením některého z přihlášených hráčů posunou mezi startující.

 1. Hráči uvedení na startovní listině i náhradníci čekající na případné uvolněné místo mají povinnost se z turnaje odhlásit, pokud zjistí, že se jej nebudou moci nakonec zúčastnit.

 2. Odhlášení je možné jak v období do termínu uzávěrky turnaje (bez poplatku), tak i později v době před turnajem (s poplatkem). Termín uzávěrky je vždy uváděn v propozicích turnaje. Hráč se odhlásí prostřednictvím internetových stránek BATT ze svého profilu.

 3. Chce-li se startující nebo náhradník odhlásit v době po uzávěrce do turnaje, zavolá nebo pošle textovou SMS na telefonický kontakt uvedený v propozicích turnaje (obvykle organizátor turnaje) s informací, že se odhlašuje (v SMS uvede své jméno a z jakého turnaje se odhlašuje). Odhlášení emailem nebo jinými elektronickými kanály není akceptováno.

 4. V čase mezi uzávěrkou a provedením konsolidace přihlášek do turnaje je odhlašování z turnajů pozastaveno a odhlašovat se lze až po skončení konsolidace, která probíhá v ranních hodinách den po uzávěrce přihlášek. Odhlášení podaná v tomto mezidobí jsou realizována po konsolidaci.

 5. Odhlášení jsou zpoplatněna formou tzv. stornopoplatku. Stornopoplatek hradí pouze závazně přihlášený hráč.

  1. Při odhlášení před uzávěrkou turnaje se neplatí žádný stornopoplatek.

  2. Při odhlášení po uzávěrce se platí stornopoplatek: 

   1. Při odhlášení do 9:00 dne předcházejícímu dni konání turnaje je stornopoplatek ve výši poloviny startovného.

   2. Při odhlášení po 9:00 dne předcházejícímu dni konání turnaje je stornopoplatek ve výši celého startovného.

  3. Stornopoplatek se strhává z kreditu hráče dodatečně po skončení turnaje. U párových disciplín se může strhnout z kreditu libovolného hráče páru (nebo se může rozdělit mezi oba hráče).

 6. V případě, kdy kredit hráče nestačí k uhrazení stornopoplatku, má hráč povinnost zbylou část co nejdříve uhradit.

 7. Pokud hráč absentuje na turnaji bez omluvy nebo se včas neodhlásí, má VBATT právo jej označit za neseriózního hráče. Rovněž mu bude účtován stornopoplatek ve výši celého startovného.

 8. Hráč může požádat VBATT o prominutí stornopoplatku s uvedením důvodu a to zasláním emailu na oficiální emailovou adresu att<zavináč>attsport.cz nejpozději v den konání turnaje.

V.a Dlužník a neseriozní hráč

 1. Dlužníkem se hráč stane, pokud mu jeho hráčský kredit klesne pod nulu (bude záporný) nebo odehraje turnaj bez uhrazení startovného (nebo jeho části) a jeho kredit nebude stačit na následnou úhradu takto vzniklého dluhu.

 2. Za neseriózního se považuje hráč, který se nedostaví na turnaj bez řádné omluvy, nebo se chová nesportovně či neeticky.

 3. VBATT si vyhrazuje právo dlužníky a neseriózní hráče do doby jejich nápravy viditelně a veřejně označovat v seznamech přihlášek do turnajů nebo na kartách profilů, vyžadovat od nich platbu startovného na další turnaje předem a zakázat jim start na turnajích, když nejeví zájem o nápravu stavu.

 4. Jakákoli částka poskytnutá dlužníkem na úhradu startovného do dalších turnajů bude nejprve použita na uhrazení dluhu a teprve zbytek z ní použit pro původní účel. 

VI. Bezpečnost a zdraví hráčů a diváků na turnaji

Bezpečnostní podmínky jsou uvedeny v Podmínkách využívání služeb Spolku.

VII. Formát tenisového zápasu

 1. Standardním formátem tenisového zápasu je hra na 1 set, při stavu 6:6 tie-break do 7 bodů.

 2. U zápasů ve tříčlenných skupinách, které jsou včleněny mezi čtyřčlenné, se hraje set do 9 gamů, při 8:8 tie-break do 7 bodů.

 3. U případné pětičlenné skupiny včleněné mezi čtyřčlenné skupiny doporučujeme hrát tie-break do 7 bodů za stavu 5:5 v setu.

 4. Gamy se hrají podle tradičních pravidel.

 5. Jiné formáty zápasů musí předem schválit VBATT a musejí být uvedeny v propozicích turnaje.

VIII. Formát tenisového turnaje

Toto je závazný formát turnaje. Jiné postupy lze použít jen po našem souhlasu.

 1. Délka trvání turnaje je standardně jeden den.

 2. Maximální kapacita turnaje je dána počtem kurtů, na kterých se odehrají základní skupiny. Pro odehrání pavouků musí pořadatel mít rezervovánu alespoň polovinu kurtů využitých pro odehrání skupin. Tabulka je uvedena v závěru kapitoly.

 3. Turnaj se hraje standardně ve dvou nebo ve třech hracích částech (základní skupiny + pavouk o 1.místo + dobrovolná útěcha, případně zápasy o umístění). Vždy se dodržuje pravidlo, aby hráči měli možnost odehrát celkem 4 zápasy.

  1. Základní skupiny jsou standardně čtyřčlenné. Při počtu hráčů, který není beze zbytku dělitelný čtyřmi, jsou některé tříčlenné (nejvýše tři), výjimečně jedna pětičlenná.

  2. Postupový klíč ze skupin do pavouka o 1. místo vyhlašuje organizátor turnaje před zahájením hry v základních skupinách. Podle konečného pořadí ve skupinách z nich postupují nejlepší hráči do pavouka o 1. místo a do útěchy. Ze skupin postupují do pavouka o 1. místo obvykle hráči na 1. a 2. místě pořadí.

 4. Klíč pro určení konečného pořadí ve skupinách hraných systémem každý s každým:

  1. Vyšší počet výher ve skupině.

  2. Mají-li někteří hráči shodný počet dle bodu a., rozhodne mezi nimi vyšší počet výher v minitabulce vzájemných utkání.

  3. Mají-li někteří hráči shodný počet výher dle bodu b., rozhodne mezi nimi lepší skóre v minitabulce vzájemných utkání. Hraje-li se na 1 set, je to vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými gamy. Hraje-li se výjimečně na 2 sety, je to vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety.

  4. Los.

  5. U nestejně početných skupin postoupí z vícečlenných skupin o 1 hráče navíc, případně se mezi hráči v těchto skupinách rozhodne o postupu dle metodiky popsané v předchozím bodu.

 5. První doplňující pravidlo ke klíči:

  1. Pokud hráč skrečoval (ve hře i bez boje) více než jedno utkání ve čtyř- a vícečlenné skupině, nebo ve tříčlenné skupině skrečoval (dtto) alespoň jedno utkání, přesune se bez ohledu na dosažené body a skóre na poslední místo ve skupině. Při sestavování konečného pořadí ve skupině se všechna jeho utkání ignorují.

  2. Pokud hráč skrečuje některé utkání v tabulce a jeho utkání nejsou ignorována (viz bod 11), tak tato skreč se započte tak, jakoby se utkání dohrálo do konce a hráč, který utkání skrečoval, prohrál každý míč od ohlášení skreče (např. hraje-li se na 2 zkrácené sety plus super tie-break a hráč např. za stavu 4:2, 2:2 utkání vzdal, vezme se pro určení pořadí ve skupině stav 1:2 na sety).

 6. Druhé doplňující pravidlo ke klíči: Pokud se pomocí vzájemné tabulky zápasů podaří určit pořadí jen u některých hráčů a další hráči zůstávají shodně na stejném místě, vytvoří se další minitabulka vzájemných zápasů jen zbylých hráčů a podle ní se znovu pokusí rozhodnout. Tento proces lze zopakovat i vícekrát, dokud je úspěšný.

 7. Pokud organizátor rozhodne o tom, že v pavouku o 1. místo nebudou volná místa, doplní pavouka dalšími hráči podle těchto pravidel:

  1. Jsou-li všechny skupiny stejně početné, sestaví pořadí z hráčů na prvních nepostupových pozicích takto:

   1. Lepší umístění ve skupině.

   2. Vyšší počet výher ve skupině.

   3. Vyšší rozdíl ve skóre celé skupiny.

   4. Los, nebo si dva hráči odehrají ještě předkolo pavouka.

  2. U nestejně početných skupin postoupí z vícečlenných skupin o 1 hráče navíc, případně se mezi hráči v těchto skupinách rozhodne o postupu dle metodiky popsané v předchozích bodech.

 8. Útěcha a zápasy o umístění. Útěcha je vyhlašována jako dobrovolná. Je považována pouze za doplněk turnaje, hraje se mimo hlavní soutěž a tedy její výsledky nemají vliv na konečné pořadí v turnaji. Na rozdíl od útěchy jsou zápasy o konečné umístění součástí hlavní soutěže a určují konečné pořadí v turnaji.

Tabulka kapacit turnaje

počet kurtů pro skupiny max. kapacita turnaje s útěchou
2 12
3 16
4 24
5 32
6 40

IX. Organizace turnaje

 1. Pořadatel turnaje:

  1. Předkládá VBATT propozice turnaje.

  2. Odpovídá za bezpečnost hráčů a zajištění lékařské pomoci na turnaji.

  3. Pověřuje organizací a řízením turnaje organizátora turnaje, který je akreditován pro řízení turnajů zařazených do BATT.

 2. Organizátor turnaje:

  1. Připravuje a řídí turnaj od prezence hráčů po vyhlášení výsledků podle těchto pravidel.

  2. Eviduje a spravuje přihlášky hráčů do turnaje prostřednictvím internetových stránek BATT.

  3. Před nastoupením hráčů do turnaje jim připomíná, že startují na vlastní nebezpečí.

  4. Je v jeho pravomoci změnit herní systém a jiné parametry turnaje v jeho průběhu, jeví-li se, že turnaj nelze ze závažných příčin odehrát podle původních předpokladů.

  5. Během turnaje citlivě mění míčky na dvorcích tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality hry.

  6. Předává VBATT výsledky v požadovaném formátu ihned po skončení turnaje.

 3. Losování a nasazování hráčů do soutěží

  1. Soutěže se losují při/po prezenci hráčů těsně před zahájením soutěže. Povolujeme však rovněž vylosovat je předem, aby hráči mohli dojíždět až v době svého prvního utkání.

  2. Nejlepší hráči se na turnajích nasazují. Pro jejich nasazení se použijí nasazovací žebříčky turnajových kategorií. Není-li takový žebříček v kategorii vydáván, použije se žebříček turnajového okruhu nebo organizátor nasadí hráče podle svého uvážení.

  3. Nasazení se nemusí provádět, pokud nejlepší přihlášený hráč není v daném žebříčku ani v jeho první polovině.

  4. U čtyřher se pro nasazení použije součet umístění obou spoluhráčů v žebříčku.

  5. Do základních skupin se nasazuje standardně 1 hráč, pokud převažují pětičlenné skupiny, lze nasadit do každé skupiny až 2 hráče. Nasazovaní hráči se vkládají do na první řádky základních skupin od nejvýše nasazeného a to v pořadí od první skupiny po poslední. Pokud se do skupin nasazují 2 hráči, pak u hráčů nasazovaných na druhé řádky ve skupinách se losuje, do jaké skupiny bude hráč nasazen.

  6. Do pavouka o 1. místo po odehrání základních skupin se nasazují pouze vítězové skupin a to bez ohledu na původní nasazení hráčů do skupin. Tj. pokud nasazený hráč neobhájí své nasazení ve skupině (tj. očekávané umístění na 1. místě skupiny), přebírá jeho nasazení ten, který toto umístění ve skupině získal.

  7. Při nasazování postupujících hráčů do pavouka o 1. místo se postupuje takto:

   1. vítěz 1. skupiny se umístí na první řádek pavouka

   2. vítěz 2. skupiny se umístí na poslední řádek pavouka

   3. mezi vítězi 3. a 4. skupiny se losem určí, který půjde do 2. čtvrtky na první řádek a který půjde do 3. čtvrtky na poslední řádek

   4. losem mezi vítězi 5. až 8. skupiny – poslední řádek v 1. a 2. čtvrtce, první řádek ve 3. a 4. čtvrtce

   5. losem mezi vítězi 9. až 16. skupiny - poslední řádek v 1., 3., 5. a 7. osmince, první řádek ve 2., 4., 6. a 8. osmince

  8. Pokud do pavouka o 1. místo ze skupin postupují alespoň dva hráči, pak při jeho losování se dvojice postupujících ze stejných skupin rozdělí do opačných polovin pavouka, aby se postupující mohli znovu střetnout až ve finále. V případě, kdy postupují tři hráči ze skupiny, se tato přednost nevztahuje na postupující ze 3. míst.

  9. Pokud se turnaj hraje přímo pavoukem, počet nasazených hráčů se odvine od celkového počtu hráčů (tabulka na konci kapitoly).

  10. Nenasazení hráči se k nasazeným přilosují, v případě pavouka dle pravidel ČTS.

 4. Skreč „při hře" se do výsledku zapíše jako výsledek + text „skreč" nebo „scr". Skreč „bez boje" se zapíše „bez boje" nebo jako „b.b.". Kontumace pořadatelem z jiného důvodu se zapíše jako „kontumace" a do poznámky se uvede důvod.

Tabulka počtu nasazovaných u turnaje hraného jen pavoukem

do 9 hráčů 2
10-19 hráčů 4
20-39 hráčů 8
více než 39 hráčů 16

X. Technické pokyny k utkáním

 1. Čekací doba na soupeře je max. 20 minut (pořadatel turnaje může v propozicích turnaje stanovit kratší). Na rozehrání před prvním zápasem hráče v turnaji je vymezeno nejvýše 10 minut, na rozehrání před dalšími utkáními nejvýše 5 minut.

 2. Během hry mohou být v prostoru hřiště pouze hráči a rozhodčí. Mohou zde být i diváci, pokud se chovají ukázněně, neruší hru a nepřekážejí hráčům.

 3. V průběhu utkání nemá hráč právo na přestávku vyjma okamžiku střídání stran po lichém gamu v délce 1 minuty.

 4. Mezi jednotlivými utkáními mají hráči právo na krátké přestávky, jejichž délka nesmí narušit hladký průběh turnaje. Vrchní rozhodčí dbá na to, aby hráči nebyli přetíženi rychlým sledem utkání bez přiměřeného času na odpočinek a také příliš velkým počtem utkání.

 5. Utkání se skrečuje ve prospěch soupeře, když:

  1. hráč odmítl pokračovat ve hře nebo opustil dvorec bez oznámení soupeři,

  2. hráč nenastoupil včas k utkání,

  3. se hráč dopouští hrubého nesportovního chování,

  4. tak stanoví organizátor turnaje nebo pořadatel turnaje, má-li k tomu oprávněný důvod.

XI. (Ne)sportovní chování

 1. Hráči na turnaji musejí dodržovat pokyny organizátora turnaje, pořadatele a řídit se dle těchto pravidel.

 2. Považuje se za samozřejmé, že hráči, organizátoři a pořadatel si na turnaji navzájem prokazují úctu a chovají se na turnaji sportovně a čestně.

 3. Dále se považuje za samozřejmé, že hráči hrají svá utkání ve sportovním oblečení a bez zdržování. V případech, kdy se hráči zdá, že soupeř zdržuje hru, měl by se nejprve pokusit se soupeřem domluvit, a pokud toto nepomůže, obrátit se na organizátora turnaje. Ten se při posuzování takových případů se řídí podle pravidel ČTS, není-li zde uvedeno jinak.

 4. V případech, kdy se chování hráče neslučuje s pravidly, dobrými mravy nebo čestným zápolením, má organizátor plné právo hráče potrestat dle penalty systému a v případě vážného prohřešku i vyloučit z turnaje. Jeho rozhodnutí je neodvolatelné a případné odvolání k VBATT nemá odkladný účinek.

 5. Penalty systém na turnaji:

  1. první přestupek – napomenutí,

  2. druhý přestupek - ztráta bodu,

  3. třetí přestupek – kontumace utkání a vyloučení z turnaje.

 6. Hráči nesmějí být při utkáních koučováni.

 7. Hráči nesmějí užívat dopink.

 8. Hráči plně odpovídají za případnou škodu způsobenou svým chováním na majetku sportoviště, kde se koná turnaj, nebo na majetku spolku.

XII. Námitky

 1. Hráč má právo podat námitku pořadateli nebo organizátorovi turnaje:

  1. proti neregulérnosti utkání nejpozději do 10 minut po jeho ukončení,

  2. proti jinému hráči - pokud se domnívá, že porušil pravidla - kdykoli během konání turnaje,

  3. proti rozlosování nejpozději 10 minut po jeho skončení, bylo-li veřejné.

 2. Poplatek za podání námitky může být pořadatelem turnaje stanoven max. na 500,-Kč. Organizátor i pořadatel turnaje se námitkou zabývají bez zbytečného prodlení. Pokud vyhoví namítajícímu, pořadatel poplatek vrátí protestujícímu.

 3. Námitku lze také podat VBATT a to do 3 dnů po skončení turnaje nebo data události, se kterou hráč nesouhlasí, a to písemnou formou (stačí email) na adresu ATT Sport a s uhrazením poplatku 1000,-Kč na účet ATT Ssport. VBATT námitku prošetří a ve lhůtě 4 týdnů rozhodne. Pokud vyhoví namítajícímu, ATT Ssport poplatek vrátí.

XIII. Hra bez rozhodčího

Pro utkání hraná bez rozhodčího platí následující pravidla:

 1. Každý hráč je odpovědný za všechna hlášení na své straně sítě.

 2. Všechna hlášení „aut" by měla být učiněna ihned po dopadu míče a dostatečně nahlas, aby je mohl soupeř slyšet. Pokud hráč váhá, musí ponechat soupeři výhodu.

 3. Pokud "aut" zahlásí hráč, který jej sám způsobil, a to hned po dopadu míče (hráč přizná chybu dříve než soupeř - typicky spoluhráč na síti ve čtyřhře), je to aut.

 4. Pokud hráč chybně ohlásí míč „aut" a před další výměnou se zjistí, že byl dobrý, ztrácí bod.

 5. Antukový dvorec:

  1. Stopa může být kontrolována pouze při konečném míči, nebo když je hra přerušena (reflexní vrácení míče je povoleno).

  2. Pokud si hráč není jistý hlášením svého soupeře, může jej požádat, aby mu ukázal stopu míče. Hráč poté může přejít na opačnou stranu dvorce a podívat se na stopu.

  3. Jestliže hráč smaže stopu, přiznává tím bod soupeři.

  4. Pokud dojde ke sporu, který se týká stopy míče, může být ke konečnému rozhodnutí přivolán organizátor turnaje.

 6. Pokud je hráč nespokojen s rozhodnutími svého soupeře, má právo svoji nespokojenost sdělit organizátorovi turnaje.

 7. Otázky týkající se výše uvedených pokynů a postupů řeší vždy organizátor turnaje, případně pořadatel.

XIV. Penalty systém VBATT

 1. VBATT má právo potrestat hráče za nesportovní nebo nemravné chování, za nedodržování Pravidel nebo pokynů organizátorů turnaje včetně neomluvených absencí na turnajích. Rovněž má právo jej potrestat za vznik škody jím způsobené na majetku sportoviště nebo osob přítomných během turnaje.

 2. VBATT má právo na internetových stránkách BATT zveřejnit, jaký trest byl hráči udělen a jaký byl důvod, a to po dobu jednoho kalendářního měsíce.

 3. Tresty: Za první prohřešek se uděluje napomenutí. Za další prohřešek bude hráč dočasně vyloučen z BATT. Při třetím prohřešku bude vyloučen z BATT trvale.

 4. Podle stupně vážnosti prohřešku je možné některé stupně trestu přeskočit.

 5. Při dvou a více nevyřešených prohřešcích je hráč považován za neseriózního, přičemž tuto skutečnost má VBATT právo zveřejnit na internetových stránkách BATT a to až do doby nápravy.

 6. Hráč může být rovněž potrestán odebráním bodů do žebříčků. Při udělení trestu dle bodu 2c) bude hráč vyřazen ze všech aktuálních žebříčků a budou mu odebrány všechny body.

 7. V případě vyjímečných situací může VBATT přistoupit k finančnímu postihu ve výši přiměřené míře provinění.

XV. Žebříčky okruhů

Žebříčky okruhů jsou hlavními žebříčky BATT a používají se pro stanovení úspěšnosti hráčů na jednotlivých okruzích. Na startu každého okruhu mají všichni hráči 0 bodů a postupně se jim body přičítají za umístění na turnajích, které jsou do konkrétního okruhu zařazeny. Výše těchto bodů je vyhlášena vždy předem - vítěz turnaje ATT 100 získá 100 bodů, na turnaji ATT 200 pak bodů 200. Pořadí v žebříčcích u velkých okruhů se určuje obvykle podle součtu 8, 10 nebo 12-ti nejvyšších bodových zisků každého hráče plus body za finálový turnaj.

 1. Každý okruh má žebříček, který vyjadřuje výsledkovou úspěšnost hráčů hrajících turnaje v něm zařazené.

 2. Pořadí hráčů v žebříčcích se určuje podle součtu několika nejvyšších bodových zisků hráče dosažených na turnajích okruhu. Počet těchto zisků je stanoven v propozicích každého okruhu. U okruhů zakončených finálových turnajem se k výše uvedenému součtu navíc připočítají body za finálový turnaj.

  1. Čím vyšší součet, tím lepší umístění. 

  2. Je-li součet bodů hráče shodný se součtem bodů jiného hráče/hráčky:

   1. pouze u smíšených čtyřher: nastane-li shoda bodů u skupiny tvořené společně hráči a hráčkami, pak lepší pozici získají hráčky (umístí se před všemi hráči), dále se postupuje podle dalších bodů,

   2. u všech soutěží: rozhoduje vyšší počet odehraných turnajů na okruhu, je-li shodný, jsou umístěni shodně.

  3. Je-li však z vážných důvodů nutné rozhodnout o tom, kdo je lepší (např. kvůli ocenění jednotlivých hráčů), rozhoduje hodnota nejvyššího dosaženého bodového zisku, je-li stejný, pak počet jeho dosažení. Pokud toto nerozhodne, rozhodne druhý nejvyšší bodový zisk, případně počet jeho dosažení, pak třetí atd. Pokud toto nerozhodne rozhodne vyšší bodový zisk na finálovém turnaji. Nerozhodne-li ani toto, o pořadí rozhodne abecední pořadí příjmení hráčů (A-Z), případně křestních jmen. 

  4.  Případná další kriteria zvolí operativně VBATT.

  5. V případě nízkého počtu odehraných turnajů v okruhu může být počet započítávaných zisků redukován. Naopak, v případě navýšení počtu soutěží, může být zvýšen.

 3. Body se hráčům přidělují podle konečného umístění a odvíjí se mj. i od prestiže turnaje (bodovací tabulky uvedeny na konci kapitoly). 

 4. Body pro hráče na 10. a dalších místech se počítají interpolací mezi body pro 9. místo a 1 bodem. (Poznámka: díky interpolaci se stává, že hráči s velmi podobným, ale ne stejným umístěním, mohou získat stejné body.)

 5. Každý hráč, který v soutěži dokončil regulérně alespoň jedno utkání a nebyl diskvalifikován, získává minimálně 1 bod do žebříčku.

 6. U nedohraných soutěží se započítávají body z pořadí odpovídajícímu stavu soutěže při přerušení.

 7. Body na turnajích s nižším počtem účastníků než 8 se snižují následovně: turnaj o 8 hráčích, body se nesnižují; 7 hráčů - snížení o 10% (vítěz tedy 90b.); 6 hráčů - o 20%; 5 hráčů - o 30%; 4 hráči - o 50%; 3 hráči - o 70%.

 8. Pokud je základní část soutěže určena především pro rozehrání hráčů, tedy z ní postupuje naprostá většina hráčů/týmů (nebo všichni) do pavouka o 1. místo, bude bodové hodnocení individuální a bude se při něm přihlížet i k výsledkům hráčů v základních skupinách.

 9. Bodování finálových turnajů je specifické, neboť body se udělují za vyhraná utkání, nikoli za dosažené pořadí v turnaji. Formátem turnaje jsou obvykle 2 nebo 4 skupiny po 4 hráčích (dvojicích), kde první dva postupují do pavouka o 1. místo (při počtu 3 skupin postupují i dva nejlepší ze třetích míst). Bodovací tabulka na konci kapitoly. Neporažený vítěz získá 200 bodů.

 10. Hráč, který z důvodu dočasně sníženého ratingu startuje na okruzích nižších kategorií (např. pro rozehrání se po zranění), získává body stejně jako ostatní hráči na okruhu. Tyto body se mu však ve dvouhrách mažou okamžikem, kdy je mu rating vrácen na původní hodnotu. Ve čtyřhrách a mixech ztrácejí body on i jeho spoluhráči, pokud dvojice po navýšení ratingu již nesplňuje podmínku účasti v dané kategorii okruhu. Pokud se však hráči dočasně snížený rating změní na trvalý (výkonnost je trvale snížená), všechny body mu jsou zachovány (i spoluhráčům).

 11. Hráči, který je na rozhraní dvou úrovní (ratingů) a má od počátku  startu sezóny omezený počet startů v nižší kategorii, se body v nižších kategoriích zachovají, i jeho spoluhráčům ve čtyřhře a mixu. Stejný postup se použije i na hráče, kterému se v průběhu sezóny z důvodu zvýšené výkonnosti omezí počet startů v nižší kategorii. Avšak hráči, kterému je zvýšen rating během sezony, ztrácí všechny své body v nižších kategoriích dvouher. Ve čtyřhrách a mixech ztrácejí body on i jeho spoluhráči, pokud dvojice po navýšení ratingu již nesplňuje podmínku účasti v dané kategorii okruhu.

 12. Na turnajích, kde se hraje dobrovolná útěcha, nemají výsledky hráčů dosažené v útěše vliv na konečné pořadí turnaje. Konečné pořadí se sestaví na základě výsledků hlavní soutěže (tj. základních skupin a pavouka o 1.místo). Vítěz útěchy získá jako odměnu body rovnající se bodům hráčů, kteří postoupili do pavouka o 1.místo, ale zůstali v něm na posledním místě.

 13. Aktualizace žebříčků probíhá vždy poté, co je v daném okruhu odehrán turnaj.

Bodovací tabulka podle prestiže turnaje

umístění   body  
1. místo vítěz 100 200
2. místo finalista 70 140
3. místo semifinalista 45 90
4. místo   32 65
5. místo čtvrtfinalista 25 50
6. místo   20 40
7. místo   16 32
8. místo   13 26
9. místo osmifinalista 10 20
poslední místo   1 1

 

Bodovací tabulka finálových turnajů

vítězný zápas 2 skupiny 3-4 skupiny 5-8 skupin
v 5-členné skupině +25 x x
ve 4-členné skupině +30 +20 +15
ve 3-členné skupině +45 +30 +20
v osmifinále x x +15 (+20)*
ve čtvrtfinále x +30 +30
v semifinále +50(+40)** +50 +50
ve finále +60 +60 +60

* +20 b. v případě tříčlenné základní skupiny

** +40 b. v případě pětičlenné základní skupiny

XVI. Finálové turnaje

 1. Finálové turnaje jsou vyvrcholením hlavních okruhů každého ročníku.

 2. Počet účastníků na těchto turnajích vyhlašuje VBATT.

 3. Předpokladem pro nominaci na finálový turnaj je přední umístění v žebříčku okruhu po skončení základní části okruhu. Pozvánku nemusí obdržet hráči, kteří se v uplynulém ročníku provinili proti Pravidlům nebo měli problémy s herní disciplínou.

 4. Omluvenky a odstoupení:

  1. Pokud se někteří hráči z turnaje omluví, nahradí je náhradníci v dalším pořadí žebříčku. Pokud náhradník nastoupí do již rozehraného turnaje, může tak učinit jen v základní skupině. Body za hráče, kterého zastoupil, ale nezískává. Totéž platí pro případ výměny spoluhráče v páru, pár pokračující v základní skupině v jiném složení je považován za náhradní pár.

  2. Odstoupivší hráči se již nemohou vrátit do turnaje. Za odstoupivší se považují ti, kteří skrečovali utkání (skreč při hře, nenastoupení k zápasu, kontumace pro porušení pravidel) a nebo z turnaje odstoupili z jiného důvodu.

 5. K utkáním mohou být delegováni rozhodčí.

 6. Hraje se oficiálními míči seriálu.

 7. Formát turnaje i zápasů určuje VBATT. Standardně se hrají základní skupiny po 4 hráčích, z nichž první dva postupují do pavouka o 1. místo. Pavouka je možné doplnit do plného počtu hráči, kteří se umístili na 3.místech ve skupinách.

 8. Do pavouka se hráči nasazují a losují podle pravidel platných pro běžné turnaje tak, aby hráči postoupivší ze stejných skupin (z prvních dvou míst) byli v opačných polovinách pavouka.

 9. Nasazování do skupin se provádí pomocí nasazovacích košů. V každém koši je tolik hráčů (resp. dvojic), kolik je skupin. Do košů se vloží hráči podle pořadí, v němž se kvalifikovali do turnaje. Nejlepší hráči podle žebříčku okruhu jsou do skupin nasazeni přímo.

XVII. Žebříčky pro nasazování do turnajů

Tyto žebříčky se používají pro nasazování hráčů do turnajů, aby na sebe ti nejlepší narazili až v závěrečných kolech turnaje. Sestavují se pouze ve dvouhrách mužů z umístění hráčů na turnajích odehraných za uplynulých 52 týdnů (tj. za 1 rok zpět). Výše bodů, které hráči získají do žebříčku za umístění na turnaji, se odvíjí jak z vlastního umístění, tak od herní úrovně účastníků turnaje (tj. jejich ratingů). Maximální výše bodů dosažitelná na turnaji je 500 bodů.

 1. Žebříčky pro nasazování hráčů do dvouher (dále jen žebříčky) jsou průběžným hodnocením výkonnosti hráčů za poslední kalendářní rok.

 2. Momentáoně se sestavují pouze žebříčky pro nasazování do turnajů dvouher mužů.

 3. Pořadí hráčů v žebříčcích se určuje podle součtu 10 nejvyšších bodových zisků hráčů dosažených v soutěžích příslušného typu (dvouhra, čtyřhra) a kategorie za posledních 52 týdnů.

  1. Čím vyšší součet, tím lepší umístění. Je-li součet bodů hráče shodný se součtem bodů jiného hráče, rozhodne mezi nimi o pořadí počet odehraných turnajů (čím více, tím lépe). Pokud toto nerozhodne, jsou hráči umístěni shodně.

  2. V případě nízkého počtu odehraných turnajů může být počet započítávaných zisků redukován. Naopak, v případě navýšení počtu turnajů, může být zvýšen.

 4. Výše bodů za umístění hráčů se počítá po konání turnaje na základě ratingů startujících (viz dále).

 5. Maximální bodový zisk do žebříčků je 500 bodů, který lze dosáhnout pouze na nejlépe obsazeném turnaji. Na méně kvalitně obsazených turnajích lze dosáhnout jen přiměřeně nižších bodových zisků. Tabulka s referenční stupnicí je na konci kapitoly.

 6. Body za umístění hráčů, které nejsou v tabulce uvedeny, se určují matematickou interpolací.

 7. Kvalitou hráčů se rozumí skladba ratingů 16 nejlepších týmů (tj. u dvouher rating jednotlivců ve dvouhře a u čtyřher se spočte průměrný rating spoluhráčů ve čtyřhře) s následujícími váhami - prvních 8 hráčů s nejvyšším ratingem má váhu 75%, druhých 8 pak váhu 25%.

 8. Hráči podle svého umístění získají body podle referenční stupnice násobené koeficientem „K" určujícím, kolikrát je turnaj kvalitativně horší než ta, kde startuje 16 hráčů s ratingem 5, kde Rmax udává, s jak vysokým ratingem se mohou hráči turnajů této kategorie účastnit: 

  K = 1 / (3,333 ^ (Rmax – kvalita))

 9. U turnajů o méně než 16 hráčích (ale více než 3), je koeficient počítán tak, že se do potřebného počtu 16 hráčů započítají fiktivní hráči, jejichž rating je odvozen z průměrného ratingu hráčů startujících v turnaji a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

 10. U turnajů o 3 až 6 hráčích se sníží vypočítané body o 15 % za každého chybějícího hráče do počtu 7. Turnaje o méně než 3 hráčích se nehodnotí.

 11. Každý hráč, který v soutěži dokončil regulérně alespoň jedno utkání a nebyl diskvalifikován, získává minimálně 1 bod do žebříčku.

 12. U nedohraných turnajů se započítávají body z pořadí odpovídajícímu stavu turnaje při přerušení.

 13. Pokud je základní část turnaje určena především pro rozehrání hráčů, tedy z ní postupuje naprostá většina hráčů/týmů (nebo všichni) do pavouka o 1. místo, bude bodové hodnocení individuální a bude se při něm přihlížet i k výsledkům hráčů v základních skupinách.

 14. Hráčům s ratingem 6 se body do žebříčků nepočítají. Pro výpočet žebříčku se považují za hráče s ratingem 5.

 15. Na turnajích, kde se hraje dobrovolná útěcha, nemají výsledky hráčů dosažené v útěše vliv na konečné pořadí turnaje ano dosažené body. Konečné pořadí se sestaví na základě základních skupin a pavouka o 1.místo.

 16. Aktualizace žebříčků probíhá obvykle každý týden.

Referenční stupnice

umístění   body
1. místo vítěz 500
2. místo finalista 400
3. místo semifinalista 300
5. místo čtvrtfinalista 200
9. místo osmifinalista 100
17. místo 1/32 10
33. místo 1/64 1
poslední místo      1

 

Copyright 2019 ATT Sport z.s., změna pravidel vyhrazena.