Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele služeb ATT Sport z.s.

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Spolek ATT Sport z.s. poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které uživatel služeb spolku (dále jako subjekt údajů nebo uživatel) poskytl spolku v rámci vzniku nebo při plnění smluvního vztahu (např. registrace na webovém portále spolku).

(1) Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je spolek ATT Sport z.s.

Kontaktní osoba: předseda spolku

Kontaktní telefon: 777 426 172 (kancelář)

Kontaktní e-mail: oou[zavináč]attsport.cz

(2) Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů uvedené ve webovém profilu pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti poskytování svých služeb v rámci své hlavní i vedlejší činnosti - pořádání sportovních akcí, prodeje zboží a s nimi souvisejících činností.

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail pro marketinkové účely spolku je dobrovolné. Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů z akcí spolku, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.

Jméno a příjmení slouží spolku a uživatelům (typicky účastníkům sportovních akcí) ke vzájemné identifikaci na sportovních akcích a www portálech dlouhodobých soutěží (přihláškové seznamy, výsledkové listiny, dlouhodobé žebříčky, profily hráčů, zpravodajství z činnosti spolku, ...).

Emailová adresa slouží spolku k tomu, aby mohl uživatelům zasílat organizační informace o svých sportovních akcích včetně stavu přihlášek na ně, pro komunikaci při prodeji zboží, k potvrzení změn v registraci uživatele (včetně potvrzení nové registrace, nebo při ztrátě hesla návod k jeho obnovení), pro zasílání zpráv ze své činnosti a nabídkách svých sportovních akcí a služeb.

Telefonní kontakt se běžně využívá pro rychlou komunikaci s přihlášenými uživateli na sportovní akce, pokud u některé akce nastanou významné organizační změny, při prezenci uživatelů na akci (např. pozdní příjezd, neomluvená absence apod.) a pro rychlé vyhledání uživatele, není-li v dosahu organizačních pracovníků akce apod. Využívá se rovněž pro nabídku účasti na sportovní akci.

Rok narození a pohlaví se používá pro rozlišení nabídky služeb a sportovních akcí určených pro uživatele stejného pohlaví a podobného věku.

Datum narození se vyžaduje pouze u dětí mladších 13 let, neboť k souhlasu je třeba zákonný zástupce dítěte. Souhlas přestane být platný v okamžiku dovršení 13. roku dítěte.

Fotografie a videa slouží ke zpravodajství z akcí, pro propagaci činnosti a služeb spolku a také pro zveřejnění činnosti samotných uživatelů .

(3) Právní základ:

- Dobrovolný souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu, pro účely pořizování audiovizuálních záznamů.

- Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb, pro účely propagace činnosti spolku, pro účely srovnávání výkonnosti soutěžících (zveřejnění na webových portálech sportovních soutěží spolku, zveřejnění dalších dobrovolně poskytnutých údajů tamtéž).

- Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, aj.).

- Oprávněný zájem (např. informace o sportovních akcích, organizační a technické zprávy, zpravodajství z akcí dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, apod.).

(4) Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

(5) Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU).

(6) Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(7) Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

(8) Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu (v případě registrace ve sportovním systému spolku do zrušení registrace) a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(9) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

- subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně

- uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

- se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

- se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(10) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(11) Další ustanovení:

Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartována a v elektronické podobě smazána.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Subjekt údajů mladší 13 let zastupuje při udílení souhlasu jeho zákonný zástupce. Jím udělené souhlasy jsou ve své platnosti omezené do nabytí 13. roku dítěte.